Sizin İçin Seçtiğimiz En İyi Resimli Porno Hikayelerimiz

nurten hanı mı n gö zyaş ları

Merhaba Ben Nazlı Eğer Seni Telefonda Boşaltmamı istiyorsan hemen ara tatlım
00237 8000 317
Hanı m, ben bö yle bir ş eye asla mü saade edemem. Allahı n verdiğ i canı Allah an baş ka kimse alamaz. Hem dü nyaya gelen rı zkı yla ve sabrı yla gelir, bunu sakı n unutma. Diğ er iki evladı mı zı nası l bü yü ttü ysek, onu da bü yü tü rü z. Allah Kerîmdir." Nurten Hanı m gö zlerini araladı . Hiç de huzurlu geç memiş ti gecesi. Bü tü n gece kabus doluydu. Dü n aldı ğ ı kö tü haberi bir tü rlü ç ı karamı yordu aklı ndan. "Belki de evet belki de rü yaydı bu haber!" Aceleyle kalktı yataktan. Masanı n ü zerinde duran kağ ı da bakana dek gü lü mseyen yü zü , ası ldı aniden. "Doğ ruymuş . Evet, hamileyim. Kendimi kandı rmaya ç alı ş ı yorum. Doğ ru iş te ü ç ü ncü ye hamileyim. Bir bebek daha! Aman Allahı m! Dü ş ü nmek bile istemiyorum. İ ki ç ocuğ u bü yü tene kadar neler ç ektim ben. Hayatı m karardı . Tam rahata erdim, rahat bir nefes aldı m derken, bir bebekle daha asla uğ raş amam. Ne yapmalı yı m, Allahı m? Ne yapmalı yı m?" Yatakta uyumakta olan kocası na baktı . Henü z ona bile sö ylememiş ti hamile olduğ unu. "Ona sö ylesem de bir ş ey fark etmez ki, nası l olsa "Dü nyaya gelen bü yü r." diyerek tepkisiz kalı r." diye geç irdi iç inden. Dalgı n bir ş ekilde kahvaltı yı hazı rlamaya baş ladı . Mutfaktan eş ine seslendi sonra. Adam yarı uykulu geldi, hazı r sofraya oturup yemeye baş ladı . Zoraki yediğ i her hâlinden belliydi. Sonra karş ı sı nda oturan karı sı na baktı . Ç ok durgundu. Bir noktaya dalmı ş , hareketsiz oturuyordu. – Ne oldu hanı m? Bu ne dalgı nlı k? – Yok bir ş ey. Haydi, sen acele et, iş e geç kalacaksı n. Yerinden kalktı . Ç ocukları n yanı na gidecekti ki, tekrar geri dö ndü , kı sı k bir ses tonuyla eş ine seslendi: – Bey sana bir ş ey sö yleyeceğ im. – E.......sö yle bakalı m. – Ben hamileyim, biliyor musun? – Doğ rumu bu? Ç ok sevindim. Bebek sevmeyi de ö zlemiş tik hani… – Sen sadece sevmeyi dü ş ü nü yorsun. Oysa ben nası l bakacağ ı mı zı … Neden? Ç ü nkü sen sadece seviyorsun. Ben ise sabahtan akş ama kadar ç ocuklarla canı m ç ı kı yor. Birde uykusuz geceler… Yok, bey, ben iki ç ocuğ u bü yü tene kadar ne zorluklar yaş adı m. Hastalı kları , ü stleri, baş ları , mamaları , bezleri… Yeni yeni kendime geldim. İ nsan iç ine ç ı ktı m. Bu yaş tan sonra ü ç ü ncü bir bebekle asla uğ raş amam. Ben bu bebeğ i aldı rmaya karar verdim. Adamı n neş esi kaç tı . Elinden ç atalı hı ş ı mla bı rakı rken, bir taraftan da dü ş ü ncelerini aç ı klı yordu: – Hanı m ben bö yle bir ş eye asla mü saade edemem. Allahı n verdiğ i canı Allah an baş ka kimse alamaz. Hem dü nyaya gelen rı zkı yla ve sabrı yla gelir, bunu sakı n unutma. Diğ er iki evladı mı zı nası l bü yü ttü ysek, onu da bü yü tü rü z. Allah Kerîmdir. Nurten Hanı m hı ç kı rı klarla ağ larken, bir taraftan da avazı ç ı ktı ğ ı kadar bağ ı rı yordu: – Tabiî, sen ne gö rdü n ki! Akş amdan akş ama baba oldun sen. Bü tü n sı kı ntı yı ben ç ektim. Gece sabahlara kadar ben salladı m. Acı ktı kları nda ben doyurdum. Bezlerini ben yı kadı m. Sen ne yaptı n? Sadece sevdin. – Ama ben de rı zkları nı temin etmek iç in gece yarı sı na kadar ç alı ş tı m. Bir ş ey diyor muyum? Bunlar bizim gö revimiz hanı m. Sen ne dersen de, ben izin vermiyorum.. Adam aceleyle hazı rlandı . Kapı ya gelince seslendi: – Hanı m! Ben gidiyorum. Bir ş ey istiyor musun? Gelirken alayı m. – Sadece bana kü rtaj iç in para bı rak. Adamı n yü zü ası ldı :–Sana anlattı m ya! İ zin de vermiyorum para da. Akş am gelince konuş uruz. Kapı yı hı ş ı mla kapatarak ç ekip gitti. Nurten Hanı m kendini ç aresiz ve yalnı z hissediyordu. Bir yandan ortalı ğ ı topluyor, bir yandan da eş inin ardı ndan sö yleniyordu: –Sen ne ç ektin de konuş uyorsun? İ zin yokmuş . Senden izin isteyen mi var? Sonra gö zü ne bilezikleri takı ldı . Evet, bunları annesi takmı ş tı . Bilezikleri bozdurarak kü rtaj olabilirim diye dü ş ü ndü . "Buna da bir ş ey diyemez ya. Ç ü nkü onun değ il." diye dü ş ü nü rken gü lü msü yordu. – Bu iş i bugü n halletmeliyim. Akş am olmadan, o iş ten gelmeden hem de. Yine aynı konuş maları ç ekemem vallahi. Uyuyan ç ocukları na baktı . Daha uyanmayacakları nı biliyordu. Onlar uyanana kadar iş ini halledebilirdi. Uyandı kları nda okumaları iç in bir not yazarak hazı rlanı p hı zla ç ı ktı evden. İ lk iş i aç ı k olan bir kuyumcu dü kkânı bulup, annesinin taktı ğ ı bilezikleri bozdurdu ve en yakı n hastaneye attı kendini. Nihayet doktorun karş ı sı ndaydı .Olan biteni anlattı bir ç ı rpı da. Doktor daha ufak olduğ u iç in bebeğ i alabileceğ ini sö ylediğ inde biraz rahatladı . Hemş ire yatacağ ı yeri gö sterdi ona. Biraz korku biraz da tereddü tle ş aş kı n bir ş ekilde yatarken kararsı zlı ğ ı devam ediyordu. – Acaba vaz mı geç sem? diye geç irirken iç inden, bebek bakı mı nı n zorlukları nı geç irdi gö zü nü n ö nü nden. – Yok, yok, bu gü n bu iş bitmeli. Kurtulmalı yı m mutlaka, dedi. Hemş ireyle konuş uyordu ki, verilen narkozun tesiriyle kendinden geç miş ti. Minicik masum bebek parç alara ayrı larak kazı nı yordu. Daha annesinin ş efkatini hissedemeden, kokusuna doyamadan, koynunda gü ven duyacağ ı bir gece bile geç iremeden, bu dü nyada en fazla gü veneceğ i varlı k tarafı ndan yok edilmiş ti bile... Ne kadar zaman geç tiğ ini bilmiyordu. Gö zlerini araladı ğ ı nda. Her yer bulanı ktı . Gö zleri birş eyler sormak iç in birilerini aradı . Belli belirsiz seç ebiliyordu hemş ireyi. – Bitti mi? diyebildi sadece. Hemş ire iş bitirici bir ifadeyle: – Evet, efendim. Geç miş olsun. Kendinizi iyi hissettiğ inizde evinize gidebilirsiniz. – Hemen gitmeliyim. Bana bir taksi ç ağ ı rı n lü tfen. Evde ç ocukları m var, ç oktan uyanmı ş lardı r. – Biraz daha dinlenirseniz daha iyi olur – Evde dinlenirim. Beni kapı ya kadar bı rakı n. Taksiyle giderim ben. Hemş ire telefonla konuş up taksinin kapı da olduğ unu sö ylediğ inde yavaş ç a doğ ruldu yerinden. Baş ı dö nü yordu. Kendini hiç de iyi hissetmiyordu ama gitmeliydi mutlaka. Akş am olmadan evde olmalı ydı . Hem de ç ocukları n uyanmı ş ve acı kmı ş olabileceklerini dü ş ü nerek, getirilen tekerlekli iskemleye oturdu. Baş ı hâlâ dö nmekteydi. Ş ofö re adresi verdikten sonra derin bir oh ç ekti. Ş ofö r: – Geç miş olsun abla. Hasta mı sı nı z? Hâlsiz ve yorgun bir ş ekilde karş ı lı k verdi: – Yok, iyiyim ş u an. Bir sorunu hallettim de. Derken hafifç e gü lü msedi. Evlerine yaklaş mı ş lardı ki, bir kalabalı k iliş ti gö zü ne. İ tfaiye, ambulans ve meraklı bir sü rü insan yı ğ ı nı uğ ultu hâlindeydi sanki. Ş ofö r: – Abla, burası tı kalı … Evin de yakı nsa, sen in istersen, arabayla daha ileri gidemeyiz. – Evet, ev az ileride. Tamam, ben burada ineyim. Parayı uzatı rken bir taraftan da sö yleniyordu: – Tam da zamanı nda sı kı ş tı trafik. Ne oldu acaba? Ş ofö r paranı n ü zerini verirken bir yandan da: – Tekrar geç miş olsun abla, diyerek geri dö ndü ve hı zla uzaklaş tı . Nurten Hanı m bitkin ve hâlsiz bir hâlde yavaş yavaş ilerlerken, iç ine bir korku dü ş tü . Hı zlı adı mlarla gitmek istese de vü cudunu taş ı yacak dermanı bulamı yordu kendinde. Ambulansa ç arş afa sarı lı bir ceset getirildiğ ini gö rdü ğ ü ndeyse korkusu iyice arttı . Etraftakiler: – İ ki ç ocuk da zehirlenmiş . İ ç eride baş ka kimse var mı acaba? diye bağ rı ş malar onu iyice korkutmuş tu ki, kafası nı kaldı rdı ğ ı nda gö rdü ğ ü manzara dehş etti. Evinden kara dumanlar gö kyü zü ne doğ ru ç ı karken, etrafta keskin bir yanı k kokusu hâkimdi. İ nsanları n uğ ultulu bağ ı rı ş ları iç erisinde olan biteni anlamı ş tı . Zaten bitkin olan bedeni daha fazla dayanamadı olduğ u yere yı ğ ı lı p kaldı . Ambulansı n baş ı ndaki doktor gö revlilere seslendi – Kadı n bayı ldı ! Arkadaş lar ç ocuk cesetlerinin yanı na taş ı yalı m da ilk mü dahalesini yapalı m. Haydi, arkadaş lar acele edin...msn adresimi veriyorum sevgilerle
Merhaba Ben Nazlı Eğer Seni Telefonda Boşaltmamı istiyorsan hemen ara tatlım
00237 8000 340

Yorumlar

Yorum Yapın!

Aşağıdaki Benzer Hikayeleride Okuyabilirsiniz.

unutulmaz gece

Öncelikle Herkese Selamlar Bu Anlatacağım Hikaye %100 Orjinaldir ve Hiç Bir Katkısı Yoktur.....Güneşli bir pazar günü    dolaşmak için taksime gittim. Gözüme Bir bayan(Sibel) kestirmiştim. Sibelde taş gibi bir göt vardı. saat sorma bahanesi... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

turbanlılar müthiş

Ben bir gün birtürbalı bayan gördüm çok hoştu fakat onu tavlamak benım ıçin imkansız gibiydi ama bir gün benim mail adresimi verdim ilginç yazılar olursa bana gönder diye birgün ondan mail aldım sitem ediyordu onunla ilgilenmedigimi bende hemen harek... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

arkadaş dediğin böyle olur...

Merhaba ben 19 yaşında esmer, 183 boyunda bir gencimdir. aslında kendim hakkında fazla yazmak istemiyorum çünkü hikayeyi ben yazsamda başrol    oyuncusu değilim... Hikayemin başrolu kamile aittir çünkü herşeyi o planlamıştı... Sıcak bir yaz... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

aşk cenneti antalya... sahilde aşk gibisi yok!

Ben kızların ilgisini çekecek niteliklere sahip,tabiri yerindeyse koç gibi bir delikanlıyım.Şu an 19 yaşındayım. Size geçen yaz başımdan geçen bir    olayı anlatmak istiyorum:Her yaz olduğu gibi; tatil için yine Antalya’ya gitmiştik. Fakat ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

komsunun kızıııı

Ben 18 yasında bırıyım.Kadıkoyde oyuruyorum bılırsınız komsuluk cok guzeldır bıde onların fıstık gıbı kızları varsa dahada guzeldır. Bırgun eve geldıgımde    cok azmıstım ve annemın evde olmaması ıcın dualar edıyordum ve annem evde deıldı c... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

derin bir kesif oldu

merhaba ben sinan izmir karsiykadan yasim 36 ozel bir sirkette insaat muhendisi olarak calismaktayim.size gectigimiz gunlerde basimdan gecen ilginc bir olayi anlatmak istiyorum.ben isim geregi surekli baca vs yapimi icin kesiflere giderim malum kis v... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

23 lük mine ile ateşli mesai

SELAMLAR BEN İLHAN YENİDEN KARŞINIZDAYIM 2 YIL ÖNCE YAŞADIĞIM ZEVK DOLU BİR GÜNÜ ANLATACAĞIM SİZE BEN 33 YAŞINDA 185 BOYUNDA YAKIŞIKLI OLMAYAN HATTA KEL BİRİYİM 2 YIL ÖNCE ÇALIŞTIĞIM FABRİKAYA MİNE ADINDA 23 YAŞINDA BEYAZ TENLİ DOLGUN GÖĞÜSLERİ HAFİF... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

herşey iyi güzelken....

Merhaba arkadaşlar şimdi size başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Ben 21 yaşında bir üniversite öğrencisiyim. Biz sürekli komşumuzun kızıyla birbirimize ders çalışmaya gideriz... Bir günü yine arkadaşım sevala gitmiştim. O çok çekici ve 90-6... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

YAŞLI YOLCUMLA SEVİŞEREK HİZMET ETTİM

SELAM BEN TEKİRDAG ANKARA ARASINDA ŞEHİRLER ARASI YOLCU TAŞIMACILIGI YAPAN BİR FİRMADA ŞÖFÖRLÜK YAPMAKTAYIM ADIM LEVENT 45 YAŞINDA 185 BOYUNDA 96 KİLODA KISA KESİM SARI SAÇLI MAVİ GÖZLÜ BUGDAY TENLİYİM ŞİMDİ SİZLERE ANLATACAGIM OLAY EKİMİN 15 İNDE BA... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

masajla gelen şans

Slm ben daha önce travesti ile yaşadıklarım harika saatleri anlatmıştım gerçekten büyük ve yaşanması lazım bir zevkmiş bu seferde masaj yaptığım kadınların masaj sonrası rahatlatma seanslarına katılmasını anlatıcamTravesti arkadaşım beni kaybetmemek ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.