Sizin İçin Seçtiğimiz En İyi Resimli Porno Hikayelerimiz

kocamı aldatayı m derken orospu oldum

Merhaba Ben Nazlı Eğer Seni Telefonda Boşaltmamı istiyorsan hemen ara tatlım
00237 8000 317
Uzun zamandı r istediğ im, arzu ettiğ im gibi bir gece geç irememiş tim kocamla.İ stanbul’da yaş ı yoruz.Kocam ç evresinde tanı nmı ş bir insan.Akademisyen ve bü yü k ş irketlere danı ş manlı k yapı yor.Ben ise maddi sı kı ntı mı z olmadı ğ ı iç in ç alı ş mı yorum.Kocam sabah ç ı kar evden.Akş am 8 den ö nce hayatta gelmez.Yine bö yle bir gü n alı ş veriş iç in dı ş arı ç ı ktı m.Saat ö ğ len 12.Arzuları m ve libidom tavanda gezindiğ i iç in biraz sexi giyinmeyi tercih ettim.İ ç ime aç ı k mavi bir tanga ü stü me ise yine aynı renk bir sutyen giydim.Ü stü ne de mavi tonlarda dizime kadar gelen bol bir elbise giydim.Tek dileğ im gideceğ im alı ş veriş merkezinde erkeklerin bana beni yiyecek gibi bakmaları ydı .Bö ylece bende eve gelip onları hayal ederek mastü rbasyon yapabilirdim.İ stediğ im gibi de oldu aç ı kç ası .Daha otoparkta baş ladı lar beni gö zleriyle sikmeye.O kadar istekliydim ki elimde olsa onlara hemen otoparkta kendimi teslim edebilirdim.Alı ş veriş merkezinde de bu bö yle sü rdü gitti.Kendime yeni iç ç amaş ı rları aldı m,birkaç ş ey daha alı p tekrar arabama binip evin yolunu tuttum.Eve gelir gelmez hemen ü stü mdeki elbiseyi bir ç ı rpı da ç ı kardı m, daha sonra iç ç amaş ı rları mda dans ederek kurtuldum.Yeni aldı ğ ı m iç ç amaş ı rları mı giyip bir sü re ayna karş ı sı nda kendime baktı m.Daha sonra neden bu gü zel vü cudu baş kaları na da gö stermiyorum diye dü ş ü nerek bilgisayarı mı aç tı m.Ara sı ra bir kaltak olmak istediğ im zamanlar kullanmak iç in kullandı ğ ı m msn adresimi aç tı m.Birkaç online Abaza vardı .Biraz konuş tuktan sonra bana kamerası nı aç ı p karş ı mda 31 ç ekebilecek olan bir ç ocukla sanal sex yapmaya karar verdim.Uzunca bir sü re birbirimizi tatmin ettik.Bu arada saat akş am 6 olmuş tu.Hemen bilgisayarı mı kapatı p yemek hazı rlamaya baş ladı m.Akş am 8 olunca eş im eve dö nmü ş tü .Artı k farklı ş eyler istediğ imi beni daha iyi tatmin etmesi gerektiğ ini sö ylemeye karar verdim.Yemekte bu konuyu aç tı m.O da birlikte porno film izleyip orada yapı lanları yapabileceğ imizi hatta bizimde video ç ekebileceğ imizi sö yledi.Hoş uma gitmiş ti.Fakat ç ok yorgun olduğ u ve yetiş tirmesi gereken iş ler olduğ u iç in o gece yine hiç bir ş ey yapmadan yattı k.Sabah kocamı iş e gö nderdikten sonra biraz evi derleyip toparladı m.Sonra bilgisayarı mı n baş ı na geç tim yine.Bu kez sanal sex iç in değ il porno film indirmek iç in.Ç ok derin bir dü nyaya dalmı ş olacağ ı m ki saatin nası l geç tiğ inin farkı na bile varmadı m.Bu arada mü thiş ı slanmı ş tı m.20 den fazla film indirdim.Birç ok fantezi barı ndı ran filmler.Kimisinde kadı nı n ellerini ayakları nı bağ layı p sikiyorlardı , kimisinde kadı na vibratö r sokuyorlardı , kimisinde ise 4-5 kiş ilik erkek grubu bir kadı na tecavü z ediyordu.Tecavü z fantezisi beni boş altmaya yetmiş ti.Kadı nı n attı ğ ı ç ı ğ lı klar ve filmden sonra adamlarla birlikte gü le oynaya sohbet etmesi ç ok ilgimi ç ekmiş ti.Demek ki bir kadı n 5 erkekle seviş tikten sonra bile rahatlı kla ayakta durabiliyordu.Fakat kocam bunu asla kabul etmezdi.Bir ş ekilde kendimi baş kaları na siktirmeliydim.Bunu kafama koydum ve bir yol dü ş ü nmeye baş ladı m.Kocamı n gelmesine yakı n yine yemek hazı rlarken aklı ma geldi ve hemen grup sex videoları nı sildim bilgisayarı mdan.Kendi senaryomu devreye sokmanı n zamanı gelmiş ti artı k.Yü zü mde ş eytani bir gü lü mseme vardı .Kapı aç ı ldı ve iç eri kocam girdi.Ö pü ş tü k yemek yedik ve sı ra gelmiş ti sexe.Kocama indirdiğ im filmleri gö sterdim.O da ç ok hoş landı filmlerden.Ama ben ö zellikle Adamı n kadı nı sikerken bir yandan da diğ er deliğ ine vibratö r soktuğ u filmi izlettim.Ve kocama bende bir vibratö r istiyorum dedim.Bir sü re dü ş ü ndü , ben yetmiyor muyum sana dedi, ama ben bir ş ekilde ikna ettim onu.Daha saat 10 olmamı ş tı .İ nternetten İ stanbul’daki sex shopları araş tı rmaya baş ladı k.Bir tanesini bulduk ve hemen internetten sipariş imizi verdik.Nası lsa kurye getirecekti ve bizim shopa gidip insanlara rezil olma gibi bir durumumuz olmayacaktı .Bu yü zden biraz daha iç imiz rahattı .Neyse porno film eş liğ inde seviş tikten ve uyuduktan sonra yine sabah oldu.Kocam yine her sabah olduğ u gibi erkenden kalkı p iş e gitti.Bende ü stü me bir karı ş bir ş ort ile daracı k ve gö beğ imi neredeyse gö beğ ime kadar aç ı kta bı rakan bir body giyip kuryeyi beklemeye baş ladı m.Ş eytani planı mı n 2. aş aması na gelmiş tim.Saat 11 olunca kapı ç aldı .Delikten baktı m ve gelen tanı madı ğ ı m bir delikanlı ydı .Kimsiniz? Diye sordum.”Kurye” diye bir ses geldi kapı nı n ardı ndan.Kapı yı aç tı m ve delikanlı yı kolundan tutup iç eri ç ektim.Biraz ş aş ı rmı ş tı ,ş aş kı nlı ğ ı nı ü stü nden atı nca gö zlerini vü cudumda gezdirmeye baş ladı .Bense o esnada getirdiğ i paketi aç ı yordum.Paket aç ma iş lemim bittikten sonra bu delikanlı ya kendimi siktirmeliydim.Vibratö rü elime alı p ağ zı ma gö tü rdü m, ardı ndan body nin ü stü nden gö ğ ü slerimin arası na soktum.Hadi ne duruyorsun, benim gibi ateş li bir kadı nı mutlu etmek istemez misin? diye sordum.Delikanlı nı n yü zü kı zarmı ş tı ama benimde suratı ma değ il daha ç ok gö ğ ü slerime dikmiş ti bakı ş ları nı .Elimi saç ları na gö tü rdü m.”Uzaktan bakma yaklaş ve ö p onları ” dedim.Delikanlı beni hı zlı ca soymaya baş ladı .Ü stü m ç ı plaktı artı k ve gö ğ ü slerimde yabancı birinin elleri ve dudakları geziniyordu.Zayı f uzun boylu hafif uzun dalgalı saç ları olan yakı ş ı klı bir adamdı .Elini ş ortumdan iç eri soktu.Bense elini ittirip onu odadaki kanepeye oturttum.Daha sonra bacakları nı n arası na eğ ilerek pantolonunu ç ı kardı m.Sı ra slip donuna geldi.Bir sü re ü stü nden elimle sikini sı karak onu uyarmaya ç alı ş tı m daha sonra yine ü stü nden ö pmeye baş ladı m.Kokusu beynimde ş imş ekler ç akması na sebep oldu.Hemen donunu ç ı kararak sikini elime aldı m.Normal kalı nlı kta ama uzunca bir yarağ ı vardı delikanlı nı n.Ağ zı ma almaya baş ladı m.Gö ğ ü s uç ları m delikanlı nı n dizlerine değ iyordu.Fazla uzun sü rmeden zevk suları nı ağ zı ma bı rakmaya baş ladı .İ nanı lmaz zevk alı yordum.Ara sı ra onun zevk suları yla ı slanmı ş dudakları mı dudakları nda gezdirip ö pü ş ü yordum.Uzun sü rmeden ağ zı ma patladı .Ben yutmadan ö nce sikine tü kü rdü m ve yalamaya devam ettim.Ta ki siki iyice inene kadar.Ç ocuk neye uğ radı ğ ı nı ş aş ı rdı ve bana hayran hayran bakmaya baş ladı .Ayağ a kalktı m ve ö nü nde domaldı m.Bir sü re ş ortumun ü zerinden gö tü mü yaladı , aradan parmağ ı nı soktu.Sonra hı zlı ca soyundum.Kanepeye uzandı m ve baş ı nı bacakları mı n arası na dayadı .Mü thiş zevk alı yordum.15-20 dakika kadar beni yalayarak diliyle sikti.Bu esnada da kendi siki dimdik olmuş tu.Kayganlaş tı rmak iç in kı sa bir sü re yalayı p tekrar ö nü nde domaldı m.Delikanlı yavaş ama ritmik hareketlerle amcı ğ ı mı zorluyordu.Derken hı zlandı ve bende ç ı ğ lı klar atmaya baş ladı m.Sonunda istediğ im gibi bir yarak bulmuş tum.Bu ç ocuğ a her gü n beni sikmesi iç in para bile verebilirdim.Yabancı bir erkeğ in altı nda sikilirken bu kadar mutlu olabileceğ imi hiç tahmin etmemiş tim.10 dakika kadar kö pek pozisyonunda sikiş tikten sonra misyoner pozisyonu bacak omza ve bir ç ok pozisyonda sikiş tik.Delikanlı nı n spermlerini artı k zayi etmiyor yutuyordum.Saat daha 2 bile olmamı ş tı .Benim sikiş mek iç in nereden baksan en az 4 saatim daha vardı .Birlikte duş a girdik temizlendik ve tekrar seviş tik.Derken saat 6 da onu yarı n sabah 9 da gelmek ü zere gö nderdim.Saat akş am 8 oldu kapı aç ı ldı .Ben yemek masası nda ç ı rı lç ı plak ağ zı mda yeni vibratö rü mle oynaş arak bekliyordum kocamı .İ ç eri girip gö rdü ğ ü manzara karş ı sı nda hemen azmı ş olacak ki bir ç ı rpı da soyunup beni aynı porno filmlerdeki gibi gece 12 ye kadar defalarca sikti.Bugü n ç ok fazla sperm yuttum.  Yorulduk.Uyuduk.Sabah oldu eş imi yine iş e gö nderdim.Saat 9 buç ukta tokmakç ı m geldi tekrar.Gelir gelmez kucağ ı na atlayı p ö pü ş meye baş ladı m yine aynı senaryo 2 hafta kadar devam etti.Bu sı rada daha bü yü k vibratö rler daha kalı n vibratö rler de aldı k.Son gü n tokmakç ı ma ş eytani planı mı n 3. kı smı nı aç ı kladı m.Plana ş ö yle ben bir anahtar bastı rdı m tokmakç ı ma.Akş am kocam eve geldikten sonra seviş meden ö nce duş a girince ben tokmakç ı ma ç ağ rı atı cam o da 15 dakika sonra yanı nda 4 kiş i daha getirip kafaları na maske geç irip hı rsı z gibi eve girecek.Ben kapı nı n sesi duyulması n diye salondaki televizyonun sesini de aç ı k bı rakı cam.Zaten seviş irken benim ç ı ğ lı kları mdan kapı duyulmayacak.Bir anda 5 kiş i odamı za girip ellerinde silahlarla kocamı n kafası na silah dayayacaklar.Gü ya hı rsı z gibi girecekler ama beni o halde gö rü nce kocamı iple yatağ ı n kenarı ndaki sandalyeye bağ layı p beni sikecekler.Bende rol icabı sikilirken ağ layacağ ı m.Neyse tokmakç ı m kabul etti.Akş am eş im geldi, yemek yedik, odamı za geç tik, ben televizyonun sesini bir mü zik kanalı nda aç ı k bı raktı m.Plan iş liyor.Kocam duş a girdi.Su sesi kesilince tokmakç ı ma ç ağ rı attı m.O da hazı rlı kları na baş ladı .Bende kocamı bi sü re yaladı ktan sonra sexe baş ladı m.İ niltilerim yapmacı kta olsa tahrik ediyordu.Aynı planladı ğ ı m gibi bir anda iç eri 5 tane maskeli adam geldi ve silahı n sı rtı yla kocamı n kafası na bir yumruk attı lar.Hemen kocamı etkisiz hale getirdiler ağ zı nı bağ ladı lar, ellerini ve ayakları nı da bir sandalyeye bağ ladı lar.Sonunda istediğ im olmuş tu.5 kiş i kafaları ndaki maskeler hariç bir ç ı rpı da soyundular.Ve beni sabaha kadar farklı farklı pozisyonlarda defalarca kez siktiler.Hayatı mda hiç bu kadar zevk almamı ş tı m.Sabah evi terk etmeden ö nce tangamı gö tü me soktular, ve vibratö rü mle de derine kadar ittirdiler, iç ç amaş ı rı ç ekmecemden 2 tane daha tanga ç ı karı p onları da amcı ğ ı mdan iç eri sokup yine vibratö rü mle derine kadar ittirdiler.Yaptı kları her ş eyi videoya kaydetmiş lerdi.Bunu konuş mamı ş tı k ama kocam anlaması n diye o an hiç birş ey sö ylemedim.Her tarafı m ağ rı yordu resmen enkaz gibiydim.Evi terk edip kapı yı kapattı kları nda sanki ç ok utanı yormuş um gibi kocamı n hı rlamaları na kulak asmadan banyoya gittim ve aynaya bakarak gü lü msemeye baş ladı m.Planı m bir fazlalı k hariç mü kemmel iş lemiş ti.Ş imdi son kı sı m kalmı ş tı .O da kocama bunu unutabileceğ imizi yoksa benim rezil olacağ ı mı kabul ettirmek.Bunun iç inde tokmakç ı ma ihtiyacı m vardı .Neyse ç ı ktı m banyodan, iç eri gittim ağ lama numarası yaparak kocamı ç ö zdü m ve yatağ a uzandı m.Kocamı n da ağ lamaktan ve sinirden enerjisi tü kenmiş ti.Yanı ma geldi ö pmeye baş ladı .Onları ö ldü receğ im falan filan diyerek tehditler savurmaya baş ladı .Sonra ben amı mı ve gö tü mü iş aret ederek iç eride 3 tane tangam var onları ç ı kart canı m acı yor dedim.Kocam ö nce amı ma parmağ ı nı soktu ama tangaları m derindeydi ve yalnı zca parmak yetmiyordu.Ş ansı nı gö tü mde denedi, ama nafile.Bu kez zorladı ve birazda kayganlaş tı rı cı yardı mı yla elini amı ma ve gö tü me sokarak iç imden tangaları mı ç ı kardı .O gü n eş im iş e gitmedi.Saatlerce birbirimizi yı kadı k banyoda.Sonra kahvaltı yaptı k.Ve ne yapacağ ı mı zı konuş tuk.Eş im nü fuzlu tanı dı ğ ı polislerle bu iş i kimsenin haberi olmadan ç ö zebileceğ ini sö yledi fakat ben zorla da olsa onu rezil olmaktan korktuğ um bahanesiyle ve birkaç gü n sex yapmayarak unutabileceğ im konusunda ikna ettim.Ertesi gü n eş im iş e gidince tokmakç ı m aradı ve beni bostancı da bir adrese ç ağ ı rdı .Saat sabah 9 buç uk.Bende hemen ü stü mü değ iş ip fı rladı m.Eş ime de bü tü n gü n kı zlarla oturucam bir ara psikologa gideceğ im merak etme diye telefon edip haber verdim.Saat 10:15 verilen adrese vardı m.Kapı aç ı ldı .İ ç eri girdim bu kez 7 erkek.Beni hangileriniz sikti dedim.Sadece 1 kiş i ben siktim dedi.Tokmakç ı m ve o hariç iç erideki 5 kiş i bana tamamen yabancı ydı .Ve ç ok garip bakı yorlardı .Sonuç ta ben ne olursa olsun sikiş meye gelmiş tim ama iç im bir değ iş ik oldu.Kendimi orospu gibi hissetmeye baş ladı m.Fazla vakit kaybetmeden beni soydular ve kendileri de soyunup tek tek ağ zı ma vermeye baş ladı lar.2 gece ö ncekinden daha sert ve daha sperm doluydu bugü n. Herkes tam ağ zı mı n iç ine boş alı yordu.Adamları n ikisi erken ayrı ldı lar.Yine 5 kiş i kalmı ş tı k ve hepimiz ç ı rı lç ı plaktı k.Gü lü ş ü yor ş akalaş ı yor ve sikiş iyorduk.Akş am olup saat 6’yı gö sterince ben tokmakç ı mı da alı p ç ı ktı m dı ş arı .Ona ne yaptı ğ ı nı neden kameraya ç ektiğ ini sordum.Ben zaten sana istediğ in zaman veriyorum bu kamera da ne oluyor dedim.O da karş ı lı k olarak kocan zengin bir adam sen gü zel bir kadı nsı n.Ş imdi ne zaman istersem gelip benim orospuluğ umu yapı caksı n.Ben seni satı p para kazanı cam, ilerde parası z kalı rsam kocan kesenin ağ zı nı aç acak , bu kamera da benim kasamı n anahtarı olacak dedi.Gerç ekten de ç ok uzun bir sü re en az haftada 3 kez onun iç in farklı farklı adreslerde bazen 1 bazen 2 bazense 6-7 kiş ilik grupları n sikiş ken mezesi oldum.Sı rtı mdan ç ok gü zel paralar kazandı .Kocam her ş eyden bihaber.Bazen bir bahane bulup birlikte tatile ç ı kı yoruz.Mesela Kadı nlar gü nü bahanesiyle kadı nlarla Gü ney doğ u Anadolu turuna gidiyorum diye tokmakç ı mla Diyarbakı r Ş anlı urfa Gaziantep’e gidip oradaki zenginlerle otelde her tü rlü fantezilerinin mezesi oluyorum.Bu sayede tokmakç ı m ç ok zengin oldu.Gü neydoğ uda fiyatı m 500 liradan gidiyor.Gruba gelirsem 1500 liradan gidiyorum.Orada kadı na iyi fiyat biç iyorlar.Ya da benim kadar geniş bir yelpaze de fantezi sunan bir orospu bulamadı kları iç in bulunca fı rsatı kaç ı rmı yorlar.Bu orospuluktan biraz hoş nutsuz olsam da mecburen ama zevkine vararak yapı yorum.Artı k libidoma layı k bir hayat yaş ı yorum. 
Merhaba Ben Nazlı Eğer Seni Telefonda Boşaltmamı istiyorsan hemen ara tatlım
00237 8000 340

Yorumlar

Yorum Yapın!

Aşağıdaki Benzer Hikayeleride Okuyabilirsiniz.

ayse ben ve kocası

AYŞE VE BEN selam arkadaşlar geçenlerde evli enfes olan ayşeyle birlikte oldum . kocası beni seyredip otuzbir çekti. ayşe 36 yaşında esmer balık etli bir kadın beni evine davet etti . KOCASININ Evde olduğundan habersiz evıne gitim . meyer kocası dıye... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

eşim istedi

merhaba ben nuri 36yaşındayım eşimse 30yaşında adı semra minyon fakat seksi bir yapısı vardır eşimin size anlatacağım hikaye geçen yaz melekete gittiğimizde olan bir olay ben ve eşim oldukça mutlu sayılırız yada ben öyle sanıyordum ,taki orda gördükl... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

karımın ehliyet isteği

5 yıl önce kumral 1.68 boyunda güzel biriyle evlendim. Severek evlenmiştik. Çok güzel ve sexi idi. Bizim olay karımın ehliyet almak için tutturması ile başladı. Gidip karımı bir kursa yazdırdık. O ara bizim eve karımın bir arkadaşı ve kocası geldi. k... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

evli çiftlerle

aslında hikayem çok ama yazmak istemiyorum.evli bir çiftle sex yapmayı çok istiyorum.temizliğe ve gizliliğe özen göstermek şartıyla. gurup yapmak isteyen çift varsa beni .görüşelim.gece 2 den sonra olur hadi ateşli çiftler bekliyorum sizi... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

direksiyon hocası

Merhabalar ismim ebru 37 yaşında evli bir bayanım eşimle aramızda 5 yaş fark var eşim özel bir şirketi olan zengin bir adam ve bir okadarda işini seven ve işinden fazla zaman ayıramayan bir erkek sizlerle paylaşmak istediğim başımdan gecen bundan 5 y... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

kocam ve ben tatilde..

Ben ve kocam bi sene tatile gittik.Tatil harikaydı yüzdük eğlendik ve ben o arada birini kafaya almıştım kocamın haberi yoktu ve adamla uzaktan sevişiyodum.Kocam benim için çıldırıyodu ve biz her akşam hatta gündüz yüzdükten sonra odaya çekilip seks ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

kocamin borcunu ben odedim hikaye

adım nihal 33 yaşındakapalı biriyim kocamla severek evlenmedim orta halli bir yaşantımız var kirada oturuyoruz kocam az çalışan tenbel ona buna borç takan bir adamdır bir gün kapı çalındı açtıum karşımda tanımadıgım bir adam kocamı sordu kimsiniz diy... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

şehvet anı

anlatacağım olay 2sene önce başımdan geçt. Aklıma geldikçe bazan çok pişmanlık duyuyorum ama aslında çok heyecanlanıyorum. ben 39 yaşında balık etinde, kocam ise 43 yaşında, fena sayılmayacak temizliğine dikkat eden bir bayanım Kocamın (x)arkadaşı (i... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

kocalarımızı deyiştik

Merhaba ben Hale 36 yaşımda evli bir 14 yıllık evli bir kadınım evliliğim ve billahssa yatak odamız son 6-7 yıldır monotonlaşmıştı bunun sebebibide maddi sıkıntılardı tabiki karşı komşum neclada aynı durumda ara sıra onla dertleşirdik bu konulardan b... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

Ben karımı Karım beni

Ben ve karım Ben Can 38 yaşındayım karım Arzu ise 32 yaşında çok arzulu ve seksi bir kadındır.Biz sekste yaşanabilecek her şeyi yaşadık. Yine o gece karım Arzuyla deliler gibi sevişiyorduk.69 pozisyonunda o benim yarağımı yalıyor bense onun amını kop... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.