Sizin İçin Seçtiğimiz En İyi Resimli Porno Hikayelerimiz

kadı n dediğ in bö le zevk vermeli

Merhaba Ben Nazlı Eğer Seni Telefonda Boşaltmamı istiyorsan hemen ara tatlım
00237 8000 317
selam arkadaş lar adı m kaan. 34 yaş ı mdayı m. sizinle yaş adı ğ ı m olayı paylaş mak istiyorum. sexe bir dü ş kü nlü ğ ü m yok ama iyi seviş en kadı nı her zaman tercih ederim ve aradı ğ ı mı da buldum ve gerç ekten mü kemmeldi tek kelimeyle. Ç alı ş an biri olduğ um iç in yı llı k iznimi geç irmek ü zre bir tatil beldesine gitmeyi dü ş ü nü yordum. ama o kadar para verip te kavrulmaya gerek yok diye dü ş ü ndü m ve alı ş veriş ve gezi amaç lı ankaraya gitmeye karar verdim. inip biraz dolaş tı ktan sonra karnı m acı ktı fast food tü rü bir yere gidip atı ş tı rayı m diye dü ş ü nü p kı zı layda kalite bir yere gidip oturdum. cam masaları n olduğ u cafede sipariş imi verdim beklerken yan masaya bir ç ift geldi aş ı klar gibi gö rü ntü leri vardı . adam ç ok yakı ş ı klı ve kadı nda yani nası l tarif edeyim bilmiyorum bu kadarmı ç ekici ve gü zel olurdu bir kadı n diyordum kendi kendime kaç amak bakı ş larla kadı nı sü zerken dikkatlice baktı ğ ı mda dikkatimi ilk ç eken ayakları ndaki ince topuklu ayak bileğ inden ş ı k bir bağ lama ile ayakları ve sanki vernikle cilalanmı ş kalç alara kadar giden dü zgü n bacaklar kı sa eteğ inden her bacak değ iş iminde kası kları na kadar aç ı lı yordu. ü zerinde derin dekolteli diyim yakaları aç ı k bir gö mlek ve gö gü sleri gö rü nü yordu. kadı nı mı seyrediyorum yemekmi yiyiyorum belli değ ildi. ö lesine birbirlerine tutku ile bakı yolardı ki yani yeni aş ı klar ve resmen oynaş ı yolardı gö zleriyle seviş iyorlardı . benim gö zü mde kadı nda idi . sonra birden kadı nla gö z gö ze geldik ela gö zleri ile bakı nca olduğ um yere ç akı ldı m. masalar cam olduğ u iç inde kalkmı ş yarağ ı mı da dar kot pantolondan gizlemek baya bir zor oluyordu. kadı n bana kilitlenmiş gibi bakı yordu ama bana değ il kalkmı ş yarağ ı ma bakmaya baş ladı . adamı n sı rtı bana dö nü k olduğ undan her ona sarı ldı ğ ı nda kolları kocası nı n kolları nda gö zleri ise benim yarakta idi. ve eş inin kulağ ı na bir seyler fı sı ldadı . bir sü re sonra adam ç aktı rmadan dö nü p bana baktı . tamam dedim ş imdi iş karı ş ı cak derken adam kalkı p bana geldi masama afedersiniz ç akmağ ı nı z varmı diyince nası l bir oh ç ektim bilemezsiniz. aldı yaktı bir sü re sonra yine derken buyrun ç akmak hediyem olsun ben zaten pek kullanmı yorum diyince muhabbet kuruldu . bizimle otururmusun dediler bende kabul ettim .merhaba diyip masaları na oturdum kendimi tanı ttı m onlarda isimlerini esra ve tü mer diye tanı ttı lar. hoş beş sohbet okul muhabbeti oldu esrada benim gibi ist. ü nide okuduğ u iç in paylaş ı cak ortam daha iyidi. ama hala arada kaç amak yarağ ı ma bakı yordu. farkediyordum. akş am ü zeri oldu ne yapacağ ı mı sordular gezmeye ve alı ş veriş e geldiğ imi sö ledim diyince tamam bize takı lı rmı sı n dediler olur dedim (memnuniyetle) ç ı ktı k oradan beraber baya bir gezdik ankarada ö nü mde yü rü ken bile o kalç alrı nı bilerek sallaması beni delirtiyordu ama yapı cak bir ş eyim yoktu. epey gezdik ve bir bara gidelim dediler olur dedim. merdivenli bir yere ç ı ktı k ö nü mde giden esra beni o an bitirdi. ö nü mde kı vı rta kı vı rta giderken birden ayak bileğ ine doğ ru eğ ilir gibi yaptı amı nı n arası na giren tanga olmayı ç ok istedim. bilerek yapı yordu biliyorum. ç ı ktı k yukarı ben kazı k gibi tabii. kendimize bir yer ayarladı k oturduk hafif loş ı ş ı k spotlar falan karş ı ma oturan esra baya yaymı ş tı bacakları nı . alkol sohbet dans derken kafaları mı z baya iyi oldu. oturuken bacakları nı benimkilere sü rtmeye baş ladı kalkmı ş yarağ ı mı gö rmek iç in uğ raş ı yordu 19 cm bir o kadarda kalı n nereye saklı yı m belli oluyordu resmen kazı k gibi eş ide farketmiş ti. ve bir birlerine bir ş eyler diyip gü lü ş tü ler hadi gidiyoruz soru sorma dediler bende sormadı m arabaya bindiğ imiz gibi yola koyulduk esra ö ne oturur diye ben hemen arka koltuğ a geç tim ama esrada geldi arkaya oturdu. otururkende amı nı gö stermeyi ihmal etmedi. bir sü re gittik ankara trafiğ i sı kı ş ı k ben ö n koltukları n arası na kafamı sokup tü merle bir ş eyler konuş urken elim arkada duruyordu bir el tutup benim elimi bacakları na gö tü rdü deliricektim evet esra elimi tuttuğ u gibi amı na doğ ru gö tü rdü okş ayarak bacakları ndan kası kları na kadar geldim ve ateş gibi yanam am dudakları nı n arası ndan parmakları mı geç irdiimde esra ı hhhh dedi ve ı slanmı ş vı cı k vı cı k olmuş tu. baya bir sü re okş adı m. ve sonra esra elini uzatı p benim yarağ ı mı okş amaya baş ladı . geç boş aldı ğ ı m iç in istediğ i kadar okş ayabilirdi. benim derdim tumer anlaması n. ama ne bileyim onlar planlı hareket ediyormuş . neyse geldik bir sitenin ö ü nü de durduk hadi gel dediler. asansö re bindik esra bu seferde kalkmı ş yarağ ı ma kalç aları nı sü rtmeye baş ladı . eve geldik. burası ne dedim bizim ev dediler ama ben dedim esra sus dedi. tamam dedim girdik iç eri ev baya iyi dö ş enmiş girdik iç eri hemen alkole devam ve hiç beklemediğ im bir an esra benim oturduğ um koltuğ a gelip ayakları nı atı p ayakta durarak baş ı mdan tuttu ve ş u arabada parmakları n kadar dilinde iyimi diye baş ı mdan tutarak beni amı na yaklaş tı rdı birden hem ş ok geç irriyorum hemde tumer ne diycek diye bakı yorum tumer onaylar gibi diliyle yalamamı gö sterdi . baktı m onayda geldi bunu bacakları nı n arkası ndan tutup kalç aları na kadar okş ayarak giden ellerimle eteğ ini sı yı rı rken diş lerimlede tangası nı nyan iplerinden aş ağ ı ç ektim ve dilimle amı nı n kenarları ndan baş ladı m yalamaya ve her dil darbemde amı nı n dudakları nı azı mı n iç ine alı r gibi yedim ve dilimi amı nı n dudakları ndaki o bı zı rı na değ inde esra ç ı ldı rdı ve saç ları mdan tutup bastı rı nca dilim amı na girdi artı k esra ç ı ğ lı klar atı yor deliriyordu ö lece esra boş alana kadar yaladı m amı nı . boş aldı ve bcakları titremeye baş ladı . sonra hiç bozmadan kucağ ı ma diz ç ö kü p kemerimi aç tı ve o kocaman kazı k gibi yarağ ı mı meydana ç ı karı p somurmaya baş ladı . resmen gı rtlağ ı na kadar sokup sokup ç ı karı yorken bende iş te istediğ im kadı n bu diyordum. sexi seviyordu hemde ç ok. baktı boş alı cak gibi değ ilim sen baya iyisin diyip oturan kocası nı n yanı na gidip bu sefer onun yarağ ı nı yalamaya baş ladı . bir kaç yalamadan sonra tumer dayanamadı ve boş almaya baş ladı ve menilerini yutarkende kalç aları nı sallamaya baş ladı ö nü mde hem am hemde gö t deliğ i beni davet ediyordu. bende niyetliydim ç ı ldı rtı caktı m esrayı ve hemen o domalmı ş dururken kalç aları na yaklaş ı p dilimle yalamaya baş ladı m. iki kalç a arası ndaki ç izgiden baş layı p arka deliğ ine gelen kadar yaladı m ve inlemeye baş ladı esra. arka deliğ in etrafı na geldiğ imde sı cak ve ı slak dilimle değ dirip değ dirip ç ekerken ç ı ğ lı k atı yordu. ve dilimi iç ine sokmaya baş ladı m . esra tumerde meni adı na hiç bir ş ey bı rakmadı adamı kuruttu ben dilimi soktukç a. sonra esra ayağ a kaltı ve ayakta seviş meye baş ladı k ellerim hala kalç aları nı n arası ndan deliğ in iç inde yarağ ı m kası kları nda amı nı n dudakları arası nda ve dudakları mı z birbirini parç alarken esra bir hareketle yarağ ı mı iç ine almaya baş ladı ayakta bir bacağ ı nı sandalyeye kaldı rı p iç ine alı rken bende ritme ayak uyudurup ayakta sikmeye baş ladı m esrayı . sok daha hı zlı sok daha derine sok aş kı m diye inliyordu kesik kesik. ben yarağ ı mı ç ı karı p yü zü nü tumere ç evirip bu sefer arkası ndan bir bacağ ı sandalyede dururken amı na tekrar hı zlı bir giriş yapı p hı zlı hı zlı sikmeye baş ladı m. her vuruş umda dar amı ndan sular fı ş kı rmaya baş ladı esra inleyerek ve haykı rarak boş aldı ama ben hala devam ediyordum ü st ü ste boş altmak istiyordum resmen titiyordu bana yere yat dedi bende yattı m ve hemen eliyle yarağ ı mı tutup amı na geç irerek ü stü ne oturdu bende kalç aları ndan tutup kendime ç ekerek tekrar sikmeye baş lamı ş tı m. tumerde ikinciye hazı rlanmı ş ayakta gelip esranı n dudakları arası na soktu yarağ ı nı esra boğ ulucak gibi ben alttan pompalarken tumerin yarağ ı birazda benimkinden kü ç ü k olduğ undan dibine kadar alı yordu boğ azı na doğ ru. esra yine boş aldı ve boş alı rkende siksene beni parç ala diyince yaklaş ı k bir 45 dakikada geç tiğ i iç in bende dayanacak gü cü m kalmadı bende boş aldı m. tumer esrayı tutuğ u gibi yatak odası na gö tü rdü bacakları nı omzuna alı p esrayı sikmeye baş ladı bende gittim seyrediyorum hemde dinleniyordum okalç aları sikmeden bu iş biterse gö zü m aç ı k giderdim. tumerde epeyce sikti esrayı ve altı na yattı esranı n esra yarağ a oturdu ve kalç aları meydanda kalmı ş tı . o harika kalç alar inip inip ç ı karken o dar deliğ e gö zü m takı ldı hiç yapmamı ş olmalı larki esra kaç ar gibi davranı yordı anladı arkadan gireceğ imi bunu tumerde anlamı ş tı ve esraya iyi yarak buldun bı rak parç alası n seni orospum benim diyince esra de ses yok ama kı sı k bir sesle yavaş dedi onay gelmiş ti .tumer hala sikerken ben arkadaki yerimi almaya baş ladı m tumer durdu ve ben yarağ ı mı ı slanmı ş arka deliğ ine yavaş yavaş sokmaya baş ladı m esrada ç ı ğ lı ğ a baş ladı . yavaş yavaş derken hepsini soktum esra hiç kı mı ldamı yordu az sonra yavaş a yavaş haraketlenmeye baş ladı ve kalç alrı nı sallayarak zevk almaya baş ladı . bende hı zlanmaya tabi.bir ara tumer boş almı ş ve altı mı zdan ç ı ktı ve kenarda seyretmeye baş ladı yine ben bu sefer daha rahat sikemeye baş ladı m esranı n gö tü nü delirmiş gibiydi sok kaan ne olur sok dibine kadar daha hı zlı vur aş kı m ben bunu neden daha ö nce denemedim ö lü cem diye bağ ı rı yor bir ara okş adı ğ ı m amı ndan suları n aktı ğ ı nı farkettim tam bir kadı n nası l zevk alı cağ ı nı ve vereceğ ini biliyordu artı k ve deli gibi sikerken bende ata biner gibi tepesine ç ı kı p ö lesine sikiyordum bir ara nefesssiz kaldı esra kı sı k sesiylede yeter diye bağ ı rdı bu bağ ı rma sı kı lmaktan değ il zevkten ö lü cek gibi hissediyordu kendini ve ben bir saat siktim onu gö tü nden ve boş aldı m iç ine .ve yan yanttı k nefes nefese artı k ne diyim sabaha kadar tumerle esrayı sikmediğ imiz pozisyon kalmadı . esra seni bı rakmam diyordu baktı m tumer bozuluyo tamam dedim ama bir daha ne ankaraya gittim nede aradı m onları ama harika bir kadı ndı . gö rü ş mek isteyen olursa adresinden bana ulaş abilirsiniz. bol seviş meli gü nler hepinize
Merhaba Ben Nazlı Eğer Seni Telefonda Boşaltmamı istiyorsan hemen ara tatlım
00237 8000 340

Yorumlar

Yorum Yapın!

Aşağıdaki Benzer Hikayeleride Okuyabilirsiniz.

aslı ve mustafa abi

slm millet ben kaan eşim aslı antalyada oturuyoruz.5 yıllık evli bir ciftiz ben 34 eşim 25 yaşında vede sekste biraz doyumsusuz.evliligimizin 3. yılıydı seks hayatımıza renk katma ihtiyacı hissettmiştik.pornolar ve seks fantazileri kurar olmuştuk.fan... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

konyalı evli çift

... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

eşim ve dayı oğlu

MERHABA ben 29 yaşında 7 yıllık evliyim eşim esra ile severek evlendik evlimimzin her çiftte oldu gibi ilk yılları deli dolu hızla geçiyordu eşim 22 yaşında esmer açıktenli her erkeğin isteyeceği bi bayan şevişmelerimizde sınırsız dercede zevkve şehv... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

koylu kizi esim

Köylü Kızı Eşim Komşumuz Nilgün ile eşim çok iyi arkadaş olmuştu. Ama eşim Adapazardan gelen yarı köylü kızı, Nilgün ise İstanbul zillisi idi. Nilgün 19,eşim 22,ben 25 yaşlarındaydık. Nilgün hafif iricene, iri göğüslü, iri kalçalı, tombul yanaklı, ka... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

manisalı esrayi siktim

BİZ GENç EVLİ BİR çİFTİZ GENç YAŞTA EVLENDİK BİR MÜDDET SONRA KAFAMİZDA DÜŞÜNCELER OLUŞTU BİR AKŞAM .. BİZ GENç EVLİ BİR çİFTİZ GENç YAŞTA EVLENDİK BİR MÜDDET SONRA KAFAMİZDA DÜŞÜ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

yıllar sonra nihayet.....

Ben ankaradan...42 yaşında..180 boy 80 kg yim.Karizmatik yakışıklı değilim..Ama dostlarım yakışıklı olduğumu söylerler.Zaten güzellik soyut bir kavramdır.Önemli olan ten ve dil uyuşmasıdır.Bu kez anlatacağım hikayem evli bir bayanla yaşadığım ilişki ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

alman erkek le erkek porno

yanımızda bi kadın bi erkek vardı yaşlar 25 ile 30 aralığında. Neyse kadının beni kestiğini fark ettim. Baktım erkekte aldırış etmiyor. Gülüyorlar şakalaşıyorlar. İlkten anlamadım. Sonra kadın benim kız arkadaşımla bir iki konuşmaya başladı... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

hiç hesapta yokken

|Selamlar. İsmim Salim. Ben bundan 15 gün kadar önce başımdan geçen bir olayı paylaşmak istiyorum. Diğer anlatılan anılardan biraz daha farklı bir hikaye benimkisi. Ben 28 yaşında bir makine mühendisiyim. Özel bir şirkette çalışıyorum. Şirkette olduğ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

nisanli imis

Altinoluka ugradim hafta sonu icin gecenlerde.Kaldigim otelde gece eglencesi pek yoktu.Otelde iki masada kagit oynayan gruplar vardi.Ben de vakit gecsin diye masa kenarina cokup,oyunu izlemeye basladim.Masada iki erkek uc bayan vardi,erkeklerden biri... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

arkadasımın eşi aliye

Bu olayın gerçek ve ya sahte olup olmadığını yazacak değilim. Kısadan hikayeme başlamak istiyorum. İsteyen inanınır isteyen inanmaz . Benim çok samimi olduğum bir arkadasım ile eşinden dolayı görüşmüyor idik. Arkadasımın Eşi Aliye bir gün beni aradış... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.