Eşli Hikayeler kategorisi, ı lk 3 lu deneyimim hikayesini oku.
Sizin İçin Seçtiğimiz En İyi Resimli Porno Hikayelerimiz

ı lk 3 lu deneyimim

Merhaba Ben Nazlı Eğer Seni Telefonda Boşaltmamı istiyorsan hemen ara tatlım
00237 8000 317
ö ncelikle ş unuu belirtmeliyimki hikaye okuyan arkadaş lar hikayem kesinlikle yasanmı s bir olaydı r ben 23 yası nda 189 boyunda esmer yakı sı klı bı r gencı m her gece yaptı gı m gı ı bı yı ne bı r gece sohbet sı telerı nden bı rı nde cı nsellı k kanalı na gı rmı stı m evli ç iftlere fantezı m oldugu ı cı n sureklı fm lere msj atı yordumm bı r turlu tanı samamı stı m en sonnunda araları ndan bı rı 3 lu bı r deneyı m yasamak ı stedı klerı nı onlar ı cı n ı lk deneyı m olacagı nı soylemı stı bende aynı sekı lde bunu cok yasamak ı stedgı mı ama henuz gerceklestı remedı gı mı soyledı kten sonra shbetı mı z gı ttı kce ı lerlemeye basladı nası l bı r ı lı skı ı stedgı mı zı nası l olacagı nı yazı smaya baslamı stı k bı r sure sonra benı msnde gormek ı stedı klerı nı soyledı ler kabul ettı m ve msn adresı mı verdı m msnde kendı lerı nı n evlı oldugu ı cı n camda pek gozukmek ı stemedı klerı nı benı gormek ı stedı klerı nı soyledı ler bende anlayı sla karsı layarak cam actı mm (ı sı mlerı degı stı ryorum) karı sı ayse benı begenmı stı ama yı nede boyle bı rsey ı cı n bı rbı rı mı ze guvenmemı z gerektı gı nı soyledı ler ve konusmaları mı z boylece baslamı s oldu sohbet konustukca acı lı yor nerdeyse bı rlı kteymı sı z gı bı zevk alı yorduk benden cok hoslandı kları nı ve telde sesı mı duymak ı stedı klerı nı soyledı ler bı raz tereddutte olsamda telı mı de verdı m cok heyecanlı ydı k onlarda bende ı lk kez boyle bı rsey yapı yorduk telde konusan ayseydı benı cok begendı gı nı penı sı mı n cok kalı n oldugunu eger guven olusursa benı mle yatmak ı stedgı nı soyluyordu yemı n ederı m penı sı m zevkten kı rı lacak kadar sertlesmı stı daha gorusmeden cok buyuk bı r zevk alı yordum daha sonra telde ve msnde konusmaları mı z devamlı surdu aradan 3 4 ay gectı kten sonraa hı c beklemdgı m bı r gun ayse aradı volkan artı k senı armı zda gormek ı stı yoruz karar verrdı k yarı n aksam gelebı lrı mı sn dedı ben heyecandan ne dı yecegı mı sası rmı stı m evet dı yebı ldı m sadece ve hemen otogara gı dı p bı letı mı aldı m ama yarı n bı rturlu olmuyordu gece heyecandan hı c uyuyamadı m ve nı hayet sabah olmustu aksam usu 4 otobusuyle gelecegı mı soyleyı p konusmustuk benı otogardan alacaklardı cunku daha once antalyaya gı tmemı stı m otobuse bı ndı m ve 6 saat sonra antalayadaydı m kocası cem benı otogarda karsı lamaya gelmı stı ben yuzlerı nı hı c gormedı gı m ı cı n cok heyecanlı ydı motogar kalabalı k oldugu ı cı n acaba hangsı dı ye herkese bakı yordum cem telle arayı p gı rı s kapı sı nda oldugunu oraya dogru gelmemı soyledı telle konusa konusa yururken bı rbı rı mı zı gorduk ve slmlastı k ı kı mı zde heyecanlı ydı k bı ras sohbetten sonra arabaya bı ndı k ve eve dogru yola cı ktı k cem aysenı n cok heyecanlı oldugunu ve onu ı ncı tmememı soyledı bende boyle bı seyı n zaten olmayacagı nı karsı lı klı zevk alamak ı cı n boyle bı seyı yaptı gı mı zı soyledı m yolda 15 dk konustuktan sonra eve gelmı stı k bende cok heyecanlanmsı tı m eve dogru yurumeye baslamsı tı k ve evı n kapı sı na gelmı stı k ayseyı cok merak edı yordum ve ayse kapı yı acmı stı kumral 168 boyları nda cok sevı mlı balı k etlı bı r bayandı benı grı bı r gecelı kle karsı lamı stı daha kapı da cok tahrı k olmustum salona gectı k ve bı rkac sohbetten sonra cem cekı ngen olmamı ve aysenı n heyecanı nı gecı rmek ı cı n benı aysenı n yanı na oturttu ayseyı ortamı za almı stı k ama heyecandan konusacak durumda degı ldı bı raaz daha duralı m lutfen cokkotu oldum dedı ayse cemde ben sı zı yanlı z bı rakı yı m deyı p 5 dk cı kayı m dedı cem cı ktı gı gı bı ayseyle dudak dudaga yapı smı stı k elı mı kadı nlı gı na soktugumda ı slanmaktan vı cı k vı cı k olmustu opusurken ı nlı yordu cem kapı arlaı gı ndan ı stersenı z yatak odası na gecelı m dedı ı kı mı zde kafa salayı p aysenı n elı benm sı kı mde yatak odası na gı ttı k ve ayseyı gı rdı gı mı z gı bı soymaya basladı k cemle bı rlı kte sutyenı yoktu sadece kı rmı zı mı nı cı k tangası yla kalmı stı goguslerı nden yalayarak kadı nlı gı na gelmı stı m zevk suları resmen akı yordu bı cı rpı da mı nı cı k tangası nı da cı karı p yataga yatı rı p kadı nı gı nı yalı yordum cemde bı zı ı zlı yordu tas gı bı olmus sı kı mı hemen aysenı n agzı na goturdum ı nleye ı nleye yalı yordu ve daha fazla dayanamayı p ı cı ne gı rmeye basladı m sı kı m 18 cm ve kalı ndı cemı nkı 7 8 cm oldugundan ayse ı lk kez bu kadar buyuk bı yarak yı cektı kafası nı sokmamla bı rlı kte ayseyavas demeye basladı dayanamayı p bı rkerede soktum ayse gozlerı yarı acı k yarı kapalı bı r sekı lde ı nlı yordu cok ası rı zevk aldı gı m ı cı n dayanamayı p bosalmaya baslamı stı m cem ı se 31 cekı yor bzı ı zlı yordu bosaldı ktan sonra tekrar aysenı n agzı na verdı m 1 2 ugrastna sonra hemen sertlestı m ve tekrar ı cı ne gı rdı m cemde dayanamayı p aysenı n agzı na vermı stı ben ı cı ne hı zlı ca gı rı p cı kı yordum cemde agzı na verı yordu ı nanı lmaz bı r zevktı sonra ben ı cı nden cı kı p agzı na vermı stı m bnm yerı mı de cem almı stı sı rayla cı ldı rtı yorduk ayseyı ı yı ne dayanamı yordum cem bı ras dayanmamı ı kı mı znde aysenı n agzı na bosalmamı zı ı stedgı nı soyledı ve gelı yorum dedı ı kı mı z bı rden aysenı n basucunda ayseye 31 cektı rı yorduk ve cok surmeden ı kı mı zde bosalmaya basladı k aysenı n gozlerı agzı yuzu her yerı bembeyaz olmustu ayse temı zlenmek ı cı n banyoya gı ttı bı zde cemle bı raz mola vermı stı k benı begendı klerı nı eger bı r sorun olmazsa boyle devam edebı lrı z dı yordu bende kendı lerı nı cok begendı gı mı soyledı m ve ayse geldı kucagı ma oturdu ı lk utangaclı gı ndan eser kalmamı stı cok mutluyum artı k 2 tane kocam var dı yordu cemde gulumseyerek sonunda fantezı mı z oldu dedı ve yı ne yataga gectı k ayseyle lı selı ası k gı bı sevı sı yorduk bı ras daha sevı stı kten sonra ayse her yerı mı yalamaya basladı ve benı sertlestı rdı cemle bı rlı kte aynı anda hem arkadan hem onden gı recektı k karar vermı stı k ayse bı raz cekı nsede hemen onumuzde domaldı cem yataga yatı p ayseyı ustune aldı ve onden ı cı ne gı rdı hadı bakalı m sı ra sende cı ldı rtalı m ayseyı dedı bende bı r ı kı denedı m ama ayse cok sı kı ydı cok acı cekı yordu ve gı rmı yordu banyodan kremı almamı soyledı ler onlar hı c pozı syonu bozmadan kremı alı p geldı m hem ayseyı hemde sı kı mı bı guzel kremledı m yavasca kafası nı soktum cemde gı t gel yapaya baslamı stı ve bı rden tek hamlede bende soktum ayseden cı kan cı glı ga ı nanamazsı nı z nerdeyse aglayacaktı ama cemde bende acayı p zevk almı stı k durmuyorduk 10 15 dk aynı pozı syonda ayseyı tost yaptı k ı kı mı zde ı cı ne bosalmı stı kkama super bı seydı daha sonra dus alı p bı ras sohbet ettı k ayse gotumun ustune oturamı yorum mahvettı nı z benı dı yordu cemde gulu seven dı kenı ne katlanı r o kdar olur dedı bı ras gulustuk sonra bı kez daha bı rlı kte olup yattı k ve hala gorusuyoruz araları na 3. almak ı steyen evlı cı ftler adresı m eger uygun olursa ayse ve cemde bı ze katı labı lrı msn adresı mı ekleyı n konusalı m
Merhaba Ben Nazlı Eğer Seni Telefonda Boşaltmamı istiyorsan hemen ara tatlım
00237 8000 340

Yorumlar

Yorum Yapın!

Aşağıdaki Benzer Hikayeleride Okuyabilirsiniz.

azgı n sibel

Merhabalar adı m tamer bursada oturuyorum baş ı mdan geç en bir olayı anlatmak istiyorum. yaş ı m 25 bu olay geç en hafta oldu. internetten tanı ş tı ğ ı m sibel isminde ki 29 yaş ı nda ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

karimla tataile deyil sex yapmaya gitik

Selam arkdaslar ben almanyada yasayan biriyim bes sene oldu karimla evleneli karimida cok seviyorum onunda beni sevdiyini biliyorum.neyse karimi anlatmak istyiorum sizlere.karim cok güzel ve cok cekici bir bayan beraber gezmeye ciktimizda cok erkeyin... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

ç arş aflı eş im 2

Selam arkadaş lar!!!Ben Sabri. Daha ö nce Ç arş aflı Eş imi Siktirdim hikayesini yazmı ş tı m. Ben bile her okuduğ umda inanı n yarrağ ı m dimdik oluyor. Eş im Burcu, benim onu uyutup siktirdi... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

karımı balkonda siktim

slm .anlatacağım hikaye tamammen gerçektir...ben 40 karım tuba 36 yaşında olup porno yıldızlarına benzer beyaz tenli büyük kalçalı ve uzun boyludur. sıcak bi yaz akşamıydı karım aşkım bugün balkonda yatalım dedi bende olur dedim .tuba saat gece 12 gi... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

ızmir`in dağlarında çiçekler açar

Merhaba dostlar sizlerden epey bir süre uzak kaldım. Bir şey yazamadım eh çünkü bir şey yaşayamamıştım. Yaşamamıştım diyordum çünkü geçen izmir gezisinde yaşadıklarım her şeyin üstündeydi. Geçen hafta izmir’e bir iş görüşmesi için gitmiştim. Bizimkil... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

ufak bir kacamak

Ufak Bir Kaçamak Sanırım yaşadığım şeyler okuyan sizleri biraz olsun benim hissetiyim şeyleri hissetmenize yardımcı olur … 2003 haziran ayından itibaren işim dolayısı ile bir bayanla konuşmaya başladım. Sohbetlerimiz hep aynı mesleği paylaştığı... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

kocam yok gelde benı sık,,,

BEN SEFA KARİM OLÇAYLA YAŞADIGİMİZ SEKSI YAZMİŞTİM BERDAN O GÜN KARİMİ SIKMİŞTI KARİM İLK DEFA DOYDÜM KOCAÇİGİM DEMİŞTI BENDE MUMNUN OLMÜŞTÜ KARİM OLÇAY 28 YAŞİNDA 92 LİK TAŞ GIBI MEMELERI UZUN DOLGUN BACAKLARI SEKSI BİRIYDI KARİMİ BEN AZDIRMİŞ SIKTI... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

evlı cıftle super sex

Herkese selam beni hatırlarsınız daha önce mağazada adlı iki hikaye yollamıştı.beni hatırladığınzdan eminim.bu anlatacağım hikayem yollamış olduğum hikayemi okuyan evli çiftle oldu.daha fazla uzatmıyayım. adanada yaşayan songül ve ismail adlı bir çif... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

Merve ve annesi ayse

Merhaba ben Erol aslen izmirliyim ama suanda evlendim ve istanbula tanıdım yasında 183 boy 70 kiloyum. Yasadığım olay askerden önce 19 yasında ken basımdan gecti.müstakil evde oturuyoruz o zamanlar yan Komsu merve var merve o zamanlar 15 yasında alım... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

esım,yengesı ve ben erotik hikaye

Merhaba ben akın izmirde yaşıyorum.Yaşadığımız bir anımı yazmak istiyorum.Eşim ve ben evleneli 4 sene olmuştu ve mutlu bir evliliğimiz vardı.Sex konusunda özgür yaşıyorduk tabi fantazi olarak.Neyse Eşimin abisi mütahit olduğu için yurt dışına falan ç... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.