Eşli Hikayeler kategorisi, ben ve siz hikayesini oku.
Sizin İçin Seçtiğimiz En İyi Resimli Porno Hikayelerimiz

ben ve siz

Merhaba Ben Nazlı Eğer Seni Telefonda Boşaltmamı istiyorsan hemen ara tatlım
00237 8000 317
Seviş meyi ç ok seven her gü n mutlaka boş alan, seviş irken saatlerce boş almadan sü rdü rebilen eş inden boş anmı ş , yakı ş ı klı denilebilecek bir beyim.Yaş adı ğ ı m ş ehir istanbul.En sevdiğ im seks sı nı rsı z seks olup,mü thiş deneyimler yaş adı m, kı saca sö z etmeliyim ilki Antalya’da bir ç iftle birlikte kadı na kocası yla birlikte 2 aleti aynı anda sokarak 3 gü n 3 gece her pozisyonda sikiş tik, ikincisi de istanbul’da sü rekli eş lerin porno hikayelerini okuyarak, karı sı nı ve kendini kudurtan sonunda bana karı sı nı siktirerek mü thiş sona ulaş an ç ift olmuş tu.Bunları yaş adı m ve tamamen gerç ekti, iki ç ift de beni tanı yı nca kı sa sü rede gü vendiler, hala da iliş kilerimiz devam ediyor.Muhteş em bü yü k olmayan, ama kalı nlı ğ ı ve mantar baş lı haliyle msnde camda gö ren kadı nları ç ı ldı rtan, beyaz, iş tah aç ı sı bir yarağ ı m var.iş te son yaş adı ğ ı m olay da onu gö rü p de dayanamayan bir kadı nla aramı zda yaş andı . Semra’yla msn de tanı ş tı k,hemş ire olduğ unu sö yledi , evli 2 ç ocuğ u olan kendi halinde bir kadı ndı , evliliklerinde mutluydu, fakat rutin ve zevksiz geç en bir seks hayatı vardı eş iyle sanki gö rev yapar gibi seks yapı yorlardı , bana en ince ayrı ntı sı na kadar anlatı yordu,ç ok iyi dost ve arkadaş olmuş tuk, ona yeni heyecanlar tattı rmak istiyordum.Yani seksten yeniden zevk alması nı peş peş e orgazmlar yaş aması nı , onun mutlu olması nı istiyordum.Sohbetler sonunda eş i olmadı ğ ı zaman ona camda ilk kez aletimi gö sterdiğ imde ona aş ı k olduğ unu ç ok beğ endiğ ini sö yledi, iç inde yeniden kı pı rtı lar baş lamı ş tı , o da gö ğ ü slerini, bacakları nı ,vü cudunun en mahrem yerlerini gö stermeye baş ladı , ben karş ı sı nda aletimle saatlerce oynayarak ve onu siktiğ imi dü ş ü nerek boş alı yordum, kocası gelince de onunla seks yaparken gö zlerini kapattı ğ ı nı ve benim kolları mda olduğ unu kocası onu sikerken aslı nda bana sikildiğ ini dü ş ü nerek mü thiş zevkle orgazm oluyormuş , artı k ö yle bir duruma gelmiş ki beni dü ş ü nmeyince zevk sı vı ları bile gelmiyormuş .Gü nü n birinde teklif ondan geldi, bu fantezimizi gerç ekleş tirmeliyiz ne olursa olsun dedi.Ben de zor durumda kalmaması iç in ç ok iyi dü ş ü nmesi gerektiğ ini falan sö yledim, ama meğ er kocası yla da anlaş mı ş , adam son gü nlerdeki ş ehvetin sebebini sorduğ unda bir ç ı rpı da benimle olan sohbetini anlatı vermiş , daha sonraki gü nlerde eş iyle de sohbete baş ladı k, artı k onlar karş ı mda soyunup seviş iyor, Semra kocası nı n ufak yarrağ ı nı ağ zı na alı yor emiyor ama hayalinde benim yarakla yanı yordu..Nihayet bir gü n buluş maya karar verdik, bendeki fanteziler o kadar ç oktur ki, Semra’yı sikmeden ö nce mutlaka ç ı ldı rtmalı ydı m.Onları zevkten uç uracak adeta ç ı ldı rtacak seviş me planı m vardı . iki taraf ta birbirimize gü vendik, ve bir cafede buluş tuk.,Semra ç ok tatlı balı k eti, bembeyaz, kalç aları geniş , hafif diş lek, ç ok seksi bir kadı ndı , kocası da efendi birisiydi,kafede bir ş eyler iç erken derin felsefi sohbetlere girdik, yuvarlak bir masa olduğ undan Semra ortada ben ve kocası iki taraftaydı k, etek giymiş ti, yı rtmaç lı olduğ undan oturunca seksi bir ş ekilde yandan bacakları nı gö rebiliyordum. Elimi yavaş ç a bacakları nda gezdirerek en uç noktaya kadar ilerledim, am sı rı lsı klam olmuş tu, kocası nı n yanı nda amcı ğ ı tutuyordum , kabarı k amı sı kı p bı raktı m, sonra elimi ç ektim,sohbet ettikten sonra ayrı ldı k tanı ş ma faslı bitmiş ti, 2 gü n sonra ç ocukları nı yollayacaklar ve cumartesi onları n evinde buluş acaktı k.Beklenen gü n geldi, elimde mis kokulu ç iç eklerimle Semra’ları n adresine gittim.Kapı yı kocası Selç uk aç tı . Yaz olduğ undan Selç uk ş ort giymiş , ü zerinde de tiş ö rt vardı . Salona davet etti, 2 li koltuğ a oturdum. Semra iç erideydi, biraz sonra salonun kapı sı ndan gö zü ktü , muhteş emdi,mini dar bir etek giymiş , bacakları sü tun gibi, memeleri dı ş arı da harika gö rü nü yordu, onu gö rü r gö rmez sikim taş gibi olmuş tu.ayağ a kalktı m, kı rk yı llı k sevgilim gibi dudakları na bir tek ö pü cü k kondurarak ç iç eğ ini verdim. Teş ekkü r ederek kocası nı n yanı na bacak bacak ü stü ne atarak oturdu. Benim kalkan alet pantalondan belli oluyordu.,gö zü ondaydı zaten, kocası ndan mü saade isteyerek sikimi dı ş arı ya ç ı kardı m, gö zü nü ayı ramı yordu, ona irademin ç ok gü ç lü olduğ unu gerekirse onu sikmeden oturabileceğ imi, iyice rahatlaması iç in ona dokunmayacağ ı mı , sadece kocası yla seviş mesini istediğ imi sö yledim.Bunun ü zerine yanı nda oturan kocası nı n ş ortunu indirdi ve aleti dı ş arı ya ç ı kardı . Benimkine gö re biraz daha inceydi.emmeye baş ladı , arkası bana dö nü k domalmı ş vaziyette yarağ ı emerken kalç aları dayanı lmaz gö rü nü yordu.ben de onları n gö rebileceğ i daha yakı n bir yere oturdum, pantolonumu ve ü zerimi ç ı kardı m , ç ı rı lç ı plaktı m.,Selç uğ a yardı m etmeliydim, yarağ ı emerken ona hiç değ meden eteğ inin kopç ası nı ç ö zerek yavaş ç a indirdim,sonra kendime doğ ru ç evirip, blü zü nü , daha sonra sü tyenini ç ı kardı m, memeler taş gibiydi ama hiç elimi sü rmedim, kocası memeleri sı karken ben eğ ilerek dudakları na 1mm ye kadar yaklaş tı m, nefeslerimiz birbirine karı ş tı , fakat dudakları na da değ meden nefeslerimizi hissedecek kadar yakı nda onu ö pmeden durdum, aslı nda onu parç alamak istiyordum, dudakları na yapı ş mak dilini ç ı lgı nca emmek istiyordum ama yapmı yordum, amacı m onu ç ı ldı rtı p, kudurtmak ve onun bana saldı rması nı sağ lamaktı . inanı n istesem bu seks denen olayı n kitabı nı yazarı m.O kocası yla devam ediyordu, ö pü ş ü yorlardı adam memelri sı kı yordu, amcı ğ ı elliyordu, am vı cı k vı cı k olmuş tu. Benim sik ö ylece sallanı yordu, ellerinden tutarak ellerinin hareket etmesini ö nledikten sonra, yarağ ı dudakları na yaklaş tı rdı m, neredeyse dudakları na değ ecek kadar yaklaş tı ama değ dirmedim.kokusunu duyuyordu ama tutamı yor ağ zı na alamı yordu. Ellerini bı rakmadan koltukta oturan kocası nı n ü zerine oturttum, bu arada benim yarak gö beğ ine hafifç e deymiş ,kor gibi iç imi yakmı ş tı ama yine kendimi tuttum. Kocası nı n alet yavaş ç a iç ine giriyordu.en dibe girdiğ inde ,koltuk altları ndan tutarak aş ağ ı yukarı ya onu ben hareket ettiriyor, adeta kocası na onu ben siktirtiyordum. Bir zaman sonra koltukları ndan kaldı rarak kocası nı n aletini iç inden ç ı karttı m, onu ayağ a kaldı rarak sı rtı nı bana dö ndü rdü m ve ellerimle arkadan baldı rları ndan kavrayarak bacakları nı ayı rdı m, ö nden gö remiyordum ama amcı k herhalde kehribar gibi aç ı lmı ş tı . Kocası arkaya yaslanarak koltukta oturuyordu, yarak kalkı k olarak bu kez tekrar yarağ ı n ü zerine oturtuyor ve alttan tutarak yukarı aş ağ ı kocası na siktirdim.,sonra bir bebek gibi kucağ ı ma aldı m,kocası na uzanması nı sö yledim, ben de Semrayı onun ü zerine yatı rdı m.sik bu kez iç ine girmeden sadece ten teması vardı , ona tost olmak zevkini tattı racaktı m, ben de onun ü zerine ç ı ktı m, benim yarrak kalç aları ndan geç erek ö n tarafa uzanı yor amcı ğ ı n suları na sü rtü yor, kocası da ö nden arkaya doğ ru, benim yarağ a ve amcı ğ a sü rtü nü yordu. Selç uk tam bu sı rada dayanamadı boş aldı , Semra’nı n am ve benim sik dö l olmuş tu, Semra daha doymamı ş tı tabii ki.ters ç evirdim yü zü bana dö nü k olarak kocası nı n ü stü ndeydi, onun ü stü nde sikecektim. Yarağ ı amcı ğ a sadece dı ş arı dan sü rtü yordum, ı slaklı kta amı n ü zerinde kayı yordu,uzunca sü re iç ine sokmadı m, siktiğ im kadı nlar benim yarağ ı n daha ö nce tattı kları yarraklara gö re ç ok sı cak olduğ unu sö ylerler, bu ö zelliğ imi bildiğ im iç in amcı ğ ı n ü zerinde yarağ ı mı gezdiriyor onu ç ı ldı rtı yordum.kudurmuş tu, dudakları mı emiyor ı sı rı yordu,mengene gibi sarı lmı ş , bacakları nı belime dolamı ş tı , beni iç ine ö yle ç ok istiyordu ki. Ama onu daha da kudurtmalı ydı m, bu kez aletin sadece baş kı smı nı soktum, geri ç ektim,5-10 kez sadece baş ı nı sokup, ç ı karı yordum, daha da kudurdu. Yanı yordu. Ne yapalı m artı k mü thiş zevk zamanı gelmiş ti, asla birden bire iç ine girmedim, ç ok yavaş ağ ı r bir ş ekilde yarağ ı mı iç ine soktum, kendini bı raktı zevkten ö lü yordu.en dibe indiğ imde tü m gü cü mle bastı rarak dipte uzunca bekledim, yarağ ı n varlı ğ ı nı iyice hissetsin diye,artı k o tamamen benimdi,o anda birbirimize aş ı ktı k ve yanı ndaki kocası dahil tü m dü nya yoktu, sadece ikimizdik ve tek olmuş tuk.dudakları mı z kenetlenmiş ti, ikimiz de temizdik onun mis gibi nefesi vardı .yapı ş mı ş tı k bı rakamı yorduk birbirimizi, inanı n o sı rada hiç kı pı rdamadan bile 2-3 kez orgazm oldu, ben mi ,ben saatlerce durabiliyorum tabii ,ö zelliğ im bu…., kadı nı m artı k boş alabilirsin dediğ i zaman ancak boş alı yorum. Daha sonra yarağ ı sadece kafası iç inde kalı ncaya kadar geriye ç ektim, ş imdi baş ka tempolar deneyecektik 4-5 kez sadece kafası nı sokup ç ı karı yor ondan sonra en dibe sertç e vuruyordum. Ş ak diye bir ses ç ı kı yordu.taş ş akları m da biraz normalden bü yü ktü r.Aş ı rı seks isteğ im de zannedersem buradan kaynaklanı yor.taş ş aklar da amı n alt tarafı na vuruyordu..zaman zaman sikimi tamamen ç ı kartı p, am suyuyla ü zerinde sü rtü yordum ve tekrar iç eriye sokuyordum.yani bandı ra bandı ra saatlerce siktim.Bu arada kocası ne yaptı hiç hatı rlamı yorum, sonradan sö yledi karş ı mı za geç ip bize bakarak bir kez 31 ç ekmiş sonra da banyoya gitmiş .Sonra Semra’yı kaldı rarak kucağ ı ma oturttum, yarak iç indeyken bacakları nı belime doladı , evin iç inde o ş ekilde dolaş tı ktan sonra aynanı n ö nü e getirdim koltuk altları ndan tutarak o ş ekilde sikerken aynada kendisini seyretmesini istedim, bana sü rekli erkeğ im, ç ok mutluyum, iç imden hiç ç ı kma yarağ ı nı ç ı karma , bö yle yaş amak istiyorum diye yalvarı yordu. Ben de cevap olarak onu her zaman sikeceğ imi iç inden ancak o istediğ i zaman yarağ ı ç ı karacağ ı mı sö yledim. Mü thiş bir seviş meydi, daha sonra boş almadan Semra’mı banyoda, yatak odası nda, mutfakta tezgahı n ü stü nde her yerde siktim.sonra da ü ç ü mü z aynı yatakta Semra ortada uzunca sü re sohbetler ederek yattı k ve bacakları mı zı Semra’nı n bacakları nı kı stı rarak uyuduk.Ş u anda hala gö rü ş ü yoruz, benim sonsuz kredim var, Selç uk karı sı nı bana veriyor gö tü rü p sikiyor sonra eve bı rakı yorum, akş am da onu nası l siktiğ imi en ince ayrı ntı sı na kadar anlattı rı yor ve eskisinden 10 kat daha zevkle seviş iyorlar.istanbul’dayı m Semra gibi ç ok ç ok ç ok mutlu olup bulutları n ü zerinde gezmek isterseniz msn adresim kimbilir belki bir gü n de sizi bir prenses gibi uç ururum.
Merhaba Ben Nazlı Eğer Seni Telefonda Boşaltmamı istiyorsan hemen ara tatlım
00237 8000 340

Yorumlar

Yorum Yapın!

Aşağıdaki Benzer Hikayeleride Okuyabilirsiniz.

nuray ve birsen

|NURAY VE BİRSEN Yaz tatilinde bir motele gittiğimizde bir süre sonra ailece çok samimi olduğumuz hanımın amcaoğlu karısını yanımıza tatile gönderdi. Kadın benden fazla sakınmıyordu ama bir ara eşim bana onun bikiniyle benim yanımda çok utandığını o ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

beni aralarına aldılar

Bu siteye bağımlı olan herkese selamlar..uzun zamandır sitelerinizde hikayelerinizi okuyorum ve okudukça kendi yaşadıklarımı aklıma geliyor.artık bunu sizinle paylaşmanın zamanı geldiğini düşünüyorum.. ben 27 yaşında yeni evlenmiş biriyim.. bu anlata... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

ablamın seksi dik göğüsleri karşısında..

Selamlar fisho.net’un sevgili seks okurları. ablm alımlı cok guzel bır kızdır lıse sonbda bende lıse bırde bırgun annemler koye gıdıler bızı evde bıraktılar ben odamda porno filimi izlerken bırden içeri girdine yapıyorsun dıye sordu sasırdım utand... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

ahmet ve hale ile otobusten yataga

Ahmet ve Hale ile Otobüsten Yatağa slm ben ismimi yamayacağım ticaretle uğraşıyorum ve yaşım 28 yakışıklı biriyim.birgün iş görüşmesi için bursaya gitmem gerekiyordu ve arabam serviste olduğu için otobüsle gitmeye karar verdim.otobüse binerken otomob... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

azgın anadolu kadını

MRBLR ALDATANLAR COMUN SAYGIDEĞER OKUYUCULARI BENDE SİZLERLE BİR HİKAYEMİ PAYLAŞMAK İSTEDİM ADIM ALİ YOZGATLIYIM CHAT SİTESİNDEN Bİ BEYLE TANIŞTIK BEYFENDİYLE MUHABBET İLERLED... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

kayıncosunun karısını siken enişte

Kocasi Agzini Ben Amini Doldurdum selan ben serkan almanyada nrw de kalmaktayim ve dayimlarla yasiyo.. Kocasi Agzini Ben Amini Doldurdum selan ben serkan almanyada nrw de kalmaktayim ve dayimlarla yasiyorum bir restoranta calisiyorum gececi idim rest... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

markette calistigim adamin karisi

mrb ben istanbulda oturuyorum.markette yönetici olarak çalışıyorum.26 yaşında 1.79 boy 74 kilo ve oldukca bakımlıyım ve yakışıklıyım.markete sürekli gelen bi müşterimiz vardı çok şık giyimli bi insandı.bigün markette bi sorunla karşılaşmış ve bi yöne... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

45 yaşımda azdım

selam sayın okuyucularım hemcislerim ve beyler. evet başlık yazımda belirttiğim gibi 45 yaşımda azgınlık geldi desem yalan olmaz. bundan önceleri defalarca arkadaşlar arasında sohbet esnasında falan konuşurduk fakat bana hiç inandırıcı gelmez nefret ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

kendim kaşındım

Eğer aptallık kelimesinin sözlük anlamına bakacak olursanız eminim beni tarif edecektir. aslında hikayem sekiz ay önce başladı. Öncelikle kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Adım Ramazan. Sıradan bir vatandaşım bende... Yani öyle çok fazla malım mü... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

eşimle ilgili fantezim

slm herkeze ben mert 29 yaşındayım eşim yasemin 26 yasınta 1.65 boy 55 kg 75 beden göğüşleri vardr. 4 yıllık evliyiz yaklaşık 1.5 yıldır değişik duygular yasamakdayım nasıl duygularmı mesela en büyük hayalim eşimin kısa mini etek giymesi istiyorum ba... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.